top of page
Image by Daniel Abadia

โครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค กรุงเทพมหานคร-หนองคาย
(ระยะที่1 กรุงเทพ-นครราชสิมา)
การรถไฟแห่งประเทศไทย

- ที่มาโครงการ -

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมลงนามรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง ไทย-จีน ครั้งที่ 10 ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปคือจะเริ่มสร้างทางรถไฟเส้นทางกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมาก่อน

- มติคณะรัฐมนตรี -
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วง กรุงเทพมหานคร -นครราชสีมา)

Young Traveller

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและอาเซียน
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัยยิ่งขึ้น
3. เพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางสู่ภาคอีสาน และเชื่อมต่อประเทศลาว และจีนในอนาคต
4. เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และระหว่างประเทศจีน ลาว และไทย
5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ พัฒนาการท่องเที่ยว และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เติบโต

Traffic in Bangkok

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชน
2. ลดระยะเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3. สะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
4. เพิ่มศักยภาพการบริหารการขนส่งระบบรางของรัฐสู่สากล
5. ลดปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักของจังหวัดและชุมชนเมือง
6. ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งระดับบุคคลของประเทศ
7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงชุมชน ภูมิภาค

Image by Jeremy Cai

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

+ด้านคุณภาพอากาศ
การรื้อย้ายสิ่งกีดขวางหรือการปรับระดับพื้นที่อาจเกิดฝุ่นดินในขอบเขตพื้นที่โครงการ แต่สามารถควบคุมได้โดยการฉีดพรมน้ำ
+ด้านเสียง
ผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างการขนส่งวัสดุก่อสร้าง อาจมีเสียงดังจากการใช้เครื่องจักรหนัก ซึ่งโครงการได้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพื่อช่วยแก้ปัญหาระดับเสียงที่เกินค่ามาตรฐาน
+ นอกจากนี้ยังครอบคลุมในส่วนของ ด้านคุณภาพน้ำ การสั่นสะเทือน ด้านการคมนาคมขนส่ง การจัดการขยะ

bottom of page