top of page

มอก. "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม"

มอก.เป็นคํายอมาจาก ่ "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" หมายถึงข้อกําหนดทางวิชาการที่สำนักกงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กําหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม

ภาย ในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อ หาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ
ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

ปัจจุบันสินค้าที่สมอ. กำหนดเป็นมาตรฐานปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้
อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

รวมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานบังคับ ประเภทโยธาและวัสดุก่อสร้าง

2017-11-28-15-46-35_orig.jpg
bottom of page