top of page

ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม (Box Culvert)

ท่อเหลี่ยมคอนกรีต
ท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม

ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม เป็นท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ สำหรับงานระบายน้ำ มักใช้ในบริเวณส่วนที่เป็นลำคลอง ที่มีการสัญจรข้ามผ่าน ทั้งที่เป็นคนหรือรถยนต์

ชนิดของท่อสี่เหลี่ยม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ชนิดใต้ทางเท้า    (ผลิตตาม มอก. 1164-2559) เป็นชนิดที่ไม่ได้รับน้ำหนักมากโดยใช้ในส่วนที่เป็นทางสัญจรด้วยเท้า ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน

2. ชนิดใต้ผิวจราจร  (ผลิตตาม มอก. 1166-2559) เป็นชนิดที่รับน้ำหนักโดยใช้ในส่วนที่เป็นทางสัญจรที่มีรถยนต์วิ่งผ่าน

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมแบบมาตราฐาน (หน้าตัดจัตุรัส) มี 5 ขนาด คือ

1. ขนาดภายใน 1.20*1.20 ม. หนา 12.5 ซม.  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 1700 กก.)

2. ขนาดภายใน 1.50*1.50 ม. หนา 15.0 ซม.  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 2540 กก.)

3. ขนาดภายใน 1.80*1.80 ม. หนา 17.5 ซม.  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 3540 กก.)

4. ขนาดภายใน 2.10*2.10 ม. หนา 20.0 ซม.  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 4705 กก.)

5. ขนาดภายใน 2.40*2.40 ม. หนา 20.0 ซม.  ความยาวท่อนละ 1.00 ม. (น้ำหนัก/ท่อน = 5295 กก.)

ขนาดของท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมจตุรัส ที่มีความยาวมากกว่า 1.00 ม. และขนาดชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นขนาดพิเศษ สามารถสั่งผลิตได้ โดยสอบถามเป็นกรณีสำหรับงานโครงการ

bottom of page