top of page

ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม (Box Culvert)

ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม เป็นท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ สำหรับงานระบายน้ำ มักใช้ในบริเวณส่วนที่เป็นลำคลอง ที่มีการสัญจรข้ามผ่าน ทั้งที่เป็นคนหรือรถยนต์

ชนิดของท่อสี่เหลี่ยม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

01

ชนิดใต้ทางเท้า    (ผลิตตาม มอก. 1164-2559)

เป็นชนิดที่ไม่ได้รับน้ำหนักมากโดยใช้ในส่วนที่เป็นทางสัญจรด้วยเท้า ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน

02

ชนิดใต้ผิวจราจร  (ผลิตตาม มอก. 1166-2559)

เป็นชนิดที่รับน้ำหนักโดยใช้ในส่วนที่เป็นทางสัญจรที่มีรถยนต์วิ่งผ่าน

ขนาดท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมแบบมาตราฐาน (หน้าตัดจัตุรัส)

มี 5 ขนาด คือ

bottom of page