top of page

เสาไฟฟ้าคอนกรีต (Concrete Pole)

เสาไฟฟ้าคอนกรีต

เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง เป็นเสาไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตราฐานการไฟฟ้า มีความหลากหลาย ตามการใช้งาน เช่น บ้านจัดสรร, โรงงาน เป็นต้น

มีความยาวตั้งแต่ 6.00, 8.00, 9.00, 12.00, 12.20 และ 14.30 เมตร

และชิ้นงานคอนกรีตอัดแรงที่ใช้ร่วมกับเสาไฟฟ้า เช่น เสาตอม่อ(เสาสตับ) คอนสปัน คานนั่งร้านหม้อแปลง เป็นต้น

รูปสินค้าคานนั่งร้าน.jpg

คานนั่งร้าน คอร.

รูปสินค้าเสาตอม่อ เสาสตับ.jpg

เสาตอม่อ เสาสตับ คอร.

รูปสินค้าคอนสปัน.jpg

คอนสปัน

รูปคอนสปันเสาไฟฟ้า.jpg
bottom of page