top of page

แบริเออร์ (Rc. Barrier)

แบริเออร์ เป็นเกาะแบ่งช่องจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการแบ่งช่องการจราจร และใช้เป็นแนวป้องกันการชน

เกาะแบ่งช่องจราจร มี 2 ประเภทหลัก คือ

1. ชนิดริมถนน - ฐานแผ่ด้านเดียว (Type 1) ใช้สำหรับบริเวณริมถนน ขนาดฐานล่าง 0.45 ม. สูง 0.813 ม. ยาวท่อนละ 2.00ม. 

(น้ำหนัก/ท่อน = 1050 กก.)

2.ชนิดกลางถนน - ฐานแผ่สองด้าน (Type 2) ใช้สำหรับบริเวณกลางถนน เพื่อใช้แบ่งช่องจราจรที่สวนทางกัน ขนาดฐานล่าง 0.61 ม. สูง 0.813 ม. ยาวท่อนละ 2.00 ม.

 (น้ำหนัก/ท่อน = 1234 กก.)

**แบริเออร์ชนิดพิเศษ Safety Barrier (ขนาดฐานล่าง 0.38 ม. สูง 0.90 ม. ยาวท่อนละ 2.00 ม.)** 

ใช้สำหรับกั้นพื้นที่ก่อสร้าง หรือพื้นที่จัดงานเอนกประสงค์ เป็นการใช้งานชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร

แบริเออร์ Type 1

1672411857935.jpg

แบริเออร์ Type 2

แบริเออร์สองด้าน

แบริเออร์ชนิดพิเศษ

แบริเออร์แบบพิเศษ
bottom of page